Sealfx AB 

Personuppgiftspolicy

 

Ändamål och rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

E-post

Om du kontaktar oss genom e-post kommer vi att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt för att hantera ditt ärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att möta ditt och vårt berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende. Den rättsliga grunden kan även vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal till vilket du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås. Vi sparar din e-post så länge som det är nödvändigt för att hantera ditt ärende och/eller för att vi ska kunna göra gällande våra rättigheter eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Marknadsföring

Vi behandlar kontaktuppgifter, såsom namn, titel, e-postadress och telefonnummer, för att marknadsföra oss genom telefonsamtal eller e-post gentemot kunder och potentiella kunder. Vi samlar in uppgifterna genom allmänt tillgängliga register och hemsidor. Vi kan även få uppgifter från marknadsföringsföretag. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss direkt mot dig och/eller företag där du är verksam.  Vi sparar kontaktuppgifterna till dess att du motsätter dig det, varvid vi omedelbart kommer att radera dina uppgifter och upphöra med direktmarknadsföring gentemot dig.

Arbetssökande

Vi behandlar personuppgifter om arbetssökande, såsom namn, personnummer, arbetsansökan, intyg, referenser och övriga ansökningshandlingar i syfte att vidta rekryteringsåtgärder och utvärdera om vi vill anställa dig. Vi får uppgifterna direkt från dig som arbetssökande eller från rekryteringsföretag. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig som arbetssökande innan ett anställningsavtal ingås och/eller att åtgärderna är nödvändiga för att vårt berättigade intresse av att utvärdera vem vi vill anställa. Det kan även vara nödvändigt att behandla uppgifter om eventuellt fackligt medlemskap för att vi ska kunna fullgöra åra skyldigheter inom arbetsrätten. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan vi komma att välja att inte ingå anställningsavtal med dig. Personuppgifter som vi behandlar om arbetssökande sparas i ett halvår efter att en anställningsprocess har avslutats eller att du skickat in en spontanansökan och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade och vi inte har en rättlig förpliktelse att spara uppgifterna längre.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vi, SealFX AB, org.nr 556969-9399, Box 11252, 100 61 Stockholm, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har e-post: info@sealfx.com och telefonnummer: 08-598 431 00.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, vilka är bolag som hjälper oss med bland annat datasystem, administration, marknadsföring och rekrytering. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för vår räkning. Vi kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har som registrerad flera rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter och om du vill göra dessa gällande är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@sealfx.com eller telefon: 08-598 431 00. Dina rättigheter är underkastade vissa närmare villkor enligt dataskyddslagstiftningen och kan sammanfattas enligt följande.

-          Du har som registrerad rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur dessa behandlas. Du har även rätt att begära kopia av de personuppgifter som behandlas.

-          Du har som registrerad rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

-          Du har som registrerad rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Detta gäller under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas eller om du invänder mot den intresseavvägning vi gjort och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. Du har som registrerad även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

-          Du har som registrerad rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar på grund av avtal med dig. Du har även rätt att överföra eller att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna ska tillhandahållas i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

-          Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av en s.k. intresseavvägning (berättigat intresse). Vi får i sådant fall behandla uppgifterna endast om det föreligger berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

Datainspektionen

Det är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till Datainspektionen om du vill ha allmän information eller vill lämna in klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 30 januari 2019. Vi kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta om detta genom uppdatering på vår hemsida (www.sealfx.com).